HOME

WUSHU

อาวุธ

สมาชิก

LOGOUT

 

 

     พัด : อาวุธของวูซู (WUSHU WEAPON)

 

 

ราคา 300 บาท (PF-001)                                               ราคา 300 บาท (PF-002)

 

 

ราคา 300 บาท (PF-003)

 

 

มุหลานซั่น ราคาคู่ละ 450บาท (PF-004)

มุหลานซั่น ราคาคู่ละ 450 บาท (PF-004)

 

 

ไท้จี๋ซั่นราคา 150 บาท (PF-005)

  ราคา 400 บาท 

ราคา 300 บาท

ราคา 300 บาท

ราคา 400 บาท

ราคา 400 บาท

ราคา 400 บาท

ราคา 400 บาท

 

 

* ติดต่ออาจารย์ เฉิน  โทร 02-2515519   มือถือ 081-7750341

                            

 E-mail: wushuthai@hotmail.com

 ที่อยู่   869/3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

          869/3  PETCHBURI RD, BANGKOK 10400 THAILAND