HOME

WUSHU

อาวุธ

สมาชิก

LOGOUT

 

 

    ฝึกท่าพื้นฐานทั่วไป (基本动作)

ท่ามือ (基本手法)

 

 

 

 

ท่าย่างก้าว (步法)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* โทร 02-2515519  มือถือ 089-5461171 

* โทรสาร 02-2515242 

 E-mail:  pathamabkk@hotmail.com

* ติดต่ออาจารย์ เฉิน  โทร 02-2515519  

                             มือถือ 081-7750341

 E-mail: wushuthai@hotmail.com

 

 ที่อยู่  869/3  ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

          869/3   PETCHBURI RD, BANGKOK 10400 THAILAND